نام پدر : اسماعیل
سال تولد : 1333
محل تولد : ارومیه

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 94,509 درصد آراء : 51.00
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 94,509 درصد آراء : 51.00