نام پدر : نصرالله
سال تولد : 1317
محل تولد : نطنز

حوزه انتخابیه : اصفهان (قمصر / نطنز)
تعداد آراء : 29,073 درصد آراء : 59.30