نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1332

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طرقبه / چناران)
تعداد آراء : 48,694 درصد آراء : 35.90