نام پدر : سیدعباس
سال تولد : 1312
محل تولد : گرگان

حوزه انتخابیه : مازندران (مینودشت)
تعداد آراء : 55,098 درصد آراء : 50.30
حوزه انتخابیه : مازندران (مینودشت)
تعداد آراء : 55,098 درصد آراء : 50.30