نام پدر : سیدجعفر
سال تولد : 1326


حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 36,758 درصد آراء : 66.20
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 36,758 درصد آراء : 66.20