نام پدر : سیدحسین
سال تولد : 1333
محل تولد : شیروان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (شیروان)
تعداد آراء : 45,029 درصد آراء : 60.00
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (شیروان)
تعداد آراء : 45,029 درصد آراء : 60.00