نام پدر : حسین
سال تولد : 1329
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.90
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.90
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.90