نام پدر : سیدحسین
سال تولد : 1311
محل تولد : دزفول

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
تعداد آراء : 74,628 درصد آراء : 38.00
حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
تعداد آراء : 74,628 درصد آراء : 38.00