نام پدر : یحیی
سال تولد : 1313

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 238,603 درصد آراء : 49.30
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 238,603 درصد آراء : 49.30
حوزه انتخابیه : فارس (اقلید)
تعداد آراء : 238,603 درصد آراء : 49.30