نام پدر : غلامعلی
سال تولد : 1317
محل تولد : فردوس

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 474,201 درصد آراء : 40.60
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 474,201 درصد آراء : 40.60
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (طبس / فردوس)
تعداد آراء : 474,201 درصد آراء : 40.60