نام پدر : حسین
سال تولد : 1330

حوزه انتخابیه : گیلان (آستارا)
تعداد آراء : 26,394 درصد آراء : 49.70
حوزه انتخابیه : گیلان (آستارا)
تعداد آراء : 26,394 درصد آراء : 49.70