نام پدر : محمد
سال تولد : 1327
محل تولد : رودسر

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 43.20