نام پدر : محمدابراهیم
سال تولد : 1314
محل تولد : سمیرم

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم)
تعداد آراء : 26,263 درصد آراء : 51.00
حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم)
تعداد آراء : 26,263 درصد آراء : 51.00