نام پدر : سیداحمد
سال تولد : 1331
محل تولد : فریمان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (احمد آباد / سرخس / فریمان)
تعداد آراء : 61,281 درصد آراء : 64.80