نام پدر : علی اصغر
سال تولد : 1332
محل تولد : کاشمر

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 65,935 درصد آراء : 44.20
حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 65,935 درصد آراء : 44.20