نام پدر : نعیم
سال تولد : 1333

حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد آراء : 23,696 درصد آراء : 51.90