نام پدر : عبدالغفور
سال تولد : 1324

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد)
تعداد آراء : 13,192 درصد آراء : 70.50
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (خاش)
تعداد آراء : 13,192 درصد آراء : 70.50