نام پدر : سید محمد
سال تولد : 1323
محل تولد : دامغان

حوزه انتخابیه : خوزستان (رامهرمز)
تعداد آراء : 44,331 درصد آراء : 65.10