نام پدر : حسین
سال تولد : 1310
محل تولد : ملایر

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 42.80
حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 42.80