نام پدر : ابراهیم‌کلیمی
سال تولد : 1325
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / کلیمیان)
تعداد آراء : 8,972 درصد آراء : 97.90
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / کلیمیان)
تعداد آراء : 8,972 درصد آراء : 97.90