نام پدر : حسن
سال تولد : 1332
محل تولد : درود

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.80
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.80
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.80