نام پدر : حسین
سال تولد : 1336
محل تولد : بجنورد

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد)
تعداد آراء : 59,820 درصد آراء : 60.30