نام پدر : علی‌اکبر
سال تولد : 1326
محل تولد : کاشان

حوزه انتخابیه : اصفهان (کاشان)
تعداد آراء : 109,708 درصد آراء : 54.20
حوزه انتخابیه : اصفهان (کاشان)
تعداد آراء : 109,708 درصد آراء : 54.20
حوزه انتخابیه : اصفهان (کاشان)
تعداد آراء : 109,708 درصد آراء : 54.20