نام پدر : شیرعلی
سال تولد : 1334

حوزه انتخابیه : تهران (رباط کریم / شهریار)
تعداد آراء : 72,377 درصد آراء : 57.10