نام پدر : سیدحسین
سال تولد : 1305
محل تولد : گلپایگان

حوزه انتخابیه : اصفهان (خوانسار)
تعداد آراء : 32,555 درصد آراء : 72.10
حوزه انتخابیه : اصفهان (خوانسار)
تعداد آراء : 32,555 درصد آراء : 72.10
حوزه انتخابیه : اصفهان (خوانسار)
تعداد آراء : 32,555 درصد آراء : 72.10