نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1304
محل تولد : لنجان

حوزه انتخابیه : اصفهان (لنجان)
تعداد آراء : 32,150 درصد آراء : 44.70
حوزه انتخابیه : اصفهان (لنجان)
تعداد آراء : 32,150 درصد آراء : 44.70