نام پدر : اسدالله
سال تولد : 1328
محل تولد : کوهدشت

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 28,130 درصد آراء : 50.10