نام پدر : علی‌اکبر
سال تولد : 1323
محل تولد : کرمان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 35.90