نام پدر : مهدی
سال تولد : 1330

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 38.00
حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 38.00