نام پدر : مرتضی
سال تولد : 1333
محل تولد : کرمان

حوزه انتخابیه : کرمان (کرمان)
تعداد آراء : 125,244 درصد آراء : 68.30