نام پدر : سیدابرش
سال تولد : 1327

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 111,531 درصد آراء : 46.00
حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 111,531 درصد آراء : 46.00