نام پدر : سیداسحاق
سال تولد : 1319
محل تولد : بندر انزلی

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)
تعداد آراء : 55,493 درصد آراء : 55.60