نام پدر : بابا
سال تولد : 1332

حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد آراء : 52,238 درصد آراء : 51.60
حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد آراء : 52,238 درصد آراء : 51.60