نام پدر : سیدمحمدصادق
سال تولد : 1303

حوزه انتخابیه : بوشهر (بوشهر / گناوه)
تعداد آراء : 80,582 درصد آراء : 34.00
حوزه انتخابیه : بوشهر (بوشهر)
تعداد آراء : 80,582 درصد آراء : 34.00
حوزه انتخابیه : بوشهر (بوشهر)
تعداد آراء : 80,582 درصد آراء : 34.00