نام پدر : اکبر
سال تولد : 1334
محل تولد : رشتخوار

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
تعداد آراء : 33,645 درصد آراء : 57.90