نام پدر : حسین
سال تولد : 1327
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.10