نام پدر : احمد
سال تولد : 1323
محل تولد : دماوند

حوزه انتخابیه : تهران (دماوند)
تعداد آراء : 46,131 درصد آراء : 35.10