نام پدر : یدالله
سال تولد : 1329
محل تولد : آمل

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 40.40