نام پدر : سیدمحمدعلی
سال تولد : 1325

حوزه انتخابیه : فارس (جهرم)
تعداد آراء : 63,344 درصد آراء : 37.70
حوزه انتخابیه : فارس (جهرم)
تعداد آراء : 63,344 درصد آراء : 37.70