نام پدر : علی
سال تولد : 1313
محل تولد : رفسنجان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 82.30
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 82.30
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 82.30