نام پدر : سیدمحمدحسین
سال تولد : 1319
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : اصفهان (فریدن / فریدونشهر)
تعداد آراء : 57,404 درصد آراء : 51.70