نام پدر : رمضانعلی
سال تولد : 1324
محل تولد : سبزوار

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 122,277 درصد آراء : 34.70
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 122,277 درصد آراء : 34.70
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 122,277 درصد آراء : 34.70