نام پدر : بهلول
سال تولد : 1332
محل تولد : گرمی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مغان)
تعداد آراء : 38,871 درصد آراء : 41.40