نام پدر : سیدمرتضی
سال تولد : 1334
محل تولد : شوشتر

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر)
تعداد آراء : 29,187 درصد آراء : 56.60