نام پدر : سیدمحمدرضا
سال تولد : 1317

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 63.90