نام پدر : باقر
سال تولد : 1315
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 72.70