نام پدر : نورعلی
سال تولد : 1322
محل تولد : جیرفت

حوزه انتخابیه : کرمان (جیرفت)
تعداد آراء : 18,049 درصد آراء : 59.00