نام پدر : سیف اله
سال تولد : 1330
محل تولد : الیگودرز


حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تایباد / تربت جام)
تعداد آراء : 10,073 درصد آراء : 59.90
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت جام)
تعداد آراء : 10,073 درصد آراء : 59.90