نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1306
محل تولد : ساری

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 71,949 درصد آراء : 51.10