نام پدر : محمد
سال تولد : 1310
محل تولد : بناب

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بناب / ملکان)
تعداد آراء : 10,682 درصد آراء : 51.90